Zasady korzystania ze strzelnicy

Zasady korzystania ze strzelnicy

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRZELNICY:

 1. Każdy podmiot lub osoba fizyczna korzystając ze strzelnicy myśliwskiej Koła Łowieckiego Knieja zobowiązany (a)  jest do:
  1. Zapoznania się z regulaminem korzystania ze strzelnicy
  2. Przestrzegania zasad opisanych w regulaminie
  3. Osoba lub podmiot gospodarczy, który będzie chciał prowadzić szkolenie lub strzelania rekreacyjne musi zawrzeć umowę w której muszą być podane następujące dane:
   • Imię i Nazwisko osoby prowadzącej + jej uprawnienia
   • data i czas trwania szkolenia lub strzelania rekreacyjnego
   • ilość osób
   • imiona i nazwiska osób biorących udział w szkoleniu lub strzelaniu rekreacyjnym
  4. Podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa – dotyczy osoby fizycznej
  5. Zarejestrować pobyt w rejestrze osób przebywających na strzelnicy.

Powyższe  postanowienia nie dotyczą w przypadku korzystania ze strzelnicy wyłącznie w celach rekreacyjno-sportowych bez strzelania z broni palnej lub sportowej pneumatycznej. .

 1. Klucze do bramy wejściowej na strzelnicę oraz  do wszystkich pozostałych zamknięć posiadają:
  1. Skarbnik Koła
  2. Zatrudniony na strzelnicy pracownik
  3. Wskazany członek Koła Łowieckiego Knieja .
 2. Klucz do bramy wejściowej może posiadać również każdy członek Koła Łowieckiego Knieja, który uzyska zgodę Zarządu Koła. Koszt dorobienia klucza pokrywa zainteresowany.
 3. Korzystanie ze strzelnicy indywidualnie przez członka Koła Łowieckiego Knieja należy bezwzględnie wcześniej uzgadniać z opiekunem strzelnicy
 4.  Do obsługi urządzeń na strzelnicy uprawniony jest wyłącznie zatrudniony pracownik bądź wskazany i upoważniony członek Koła Łowieckiego Knieja.
 5. Zabronione jest korzystanie z urządzeń na strzelnicy przez osoby do tego nieupoważnione w szczególności uruchamianie agregatu, uruchamianie maszyn do rzutków, uruchamianie przebiegów dzika i zająca.
 6. Kategorycznie zabrania się wjazdu na teren strzelnicy pojazdami samochodowymi. Wszelkie pojazdy winny być pozostawione poza ogrodzeniem strzelnicy. Wyjątek po uzyskaniu zgody.
 7. Za utrzymanie porządku na strzelnicy odpowiedzialny jest zatrudniony w tym celu pracownik.
 8. Korzystający ze strzelnicy może ponieść odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane podczas użytkowania strzelnicy, a także ponosić będzie odpłatność wg. Ustalonego przez Zarząd Koła  Cennika.
 9. W przypadku nieuporządkowania terenu strzelnicy po jej wynajęciu na zawody, strzelanie imprezę rekreacyjno-sportową i pozostawienie nieczystości zostanie naliczona odpłatność zgodnie z cennikiem.