Regulamin strzelnicy

Regulamin strzelnicy

R E G U L A M I N

Użytkowania Strzelnicy Koła Łowieckiego KNIEJA

w Wałbrzychu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)      Strzelnica jest własnością Koła Łowieckiego Knieja w Wałbrzychu  Strzelnica dopuszczona jest do strzelań na podstawie decyzji administracyjnej Wójta Gminy Dobromierz nr RR 612/1/02 z dnia 28.08.2002 r.  zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (DZ.U. Nr 53, poz. 549) oraz art. 104 pkt 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).

2)      Niniejszy regulamin opracowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. nr 18 poz. 234 z późniejszymi zmianami)

3)      Wszystkie strzelania określone w Ateście Strzelnicy mogą się odbywać na podstawie umowy – pisemnego porozumienia w którym określane są rodzaje strzelania, osoby odpowiedzialnej za prowadzenie strzelania, termin strzelania z określeniem daty i godzin oraz zgody upoważnionego przedstawiciela Koła Łowieckiego Knieja w Wałbrzychu.

4)      Na strzelnicy mogą odbywać się następujące rodzaje strzelań:

a) Strzelania myśliwskie określone w przepisach Polskiego Związku Łowieckiego. Strzelania prowadzić mogą upoważnieniu instr uktorzy PZŁ

b) Strzelania sportowe z broni długiej i krótkiej określone przepisami i warunkami bezpieczeństwa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Strzelania prowadzić mogą przeszkoleni i upoważnieni Instruktorzy PZSS, a także Policji.

c) Strzelania szkolne i sprawdzające dla pracowników służb ochrony określone odpowiednimi przepisami zgodnie z instrukcją szkolenia strzeleckiego tych służb i stosowanymi przepisami bezpieczeństwa. Strzelania mogą prowadzić określone przepisami osoby z wypełnieniem warunków wymaganych przepisami.

d) Strzelania szkolne i sprawdzające dla jednostek podległych MON i MSWiA z broni krótkiej i długiej,  broni gładkolufowej, broni maszynowej, broni czarnoprochowej, pneumatycznej i łuków.  Strzelania te winne być prowadzone z zachowaniem zasad i warunków bezpieczeństwa określonych przepisami obowiązującymi w danych jednostkach. Do prowadzenia strzelań mogą być dopuszczone osoby upoważnione przez komendantów (kierowników) tych jednostek.

e) Na stanowiskach strzeleckich dopuszcza się strzelanie z broni samopowtarzalnej krótkimi seriami.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

I. Prowadzący strzelanie

 1. Prowadzi strzelanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaganymi dla tego rodzaju strzelań oraz warunkami określonymi ATESTEM strzelnicy.
 2. Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszącym.
 3. Wyznacza korzystającym za strzelnicy stanowiska strzeleckie, miejsce do treningu na sucho, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu.
 4. Wypełnia książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
  1. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy;
  2. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego za strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń;
  3. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
  4. użytkownicy strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego nie będący członkami Zrzeszenia PZŁ są zobowiązani do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC.

NA STRZELNICY, W MIEJSCU WIDOCZNYM, UMIESZCZA SIĘ:

1. Regulamin strzelnicy.
2. Plan strzelnicy z oznaczeniem:
a. stanowisk strzeleckich
b. punktu sanitarnego
c. dróg ewakuacyjnych
d. miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności
3. Wykaz sygnałów alarmowych.
4. Informację o możliwości i sposobu połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

SPOSOBY OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

 1. Broń palną na terenie strzelnicy poza stanowiskiem przenosi się rozładowaną, z otwartymi komorami nabojowymi. W przypadku pistoletów i rewolwerów obowiązuje noszenie ich w kaburach, schowaną w pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do jej przenoszenia.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu.
 4. Strzelania i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących na strzelnicy celem.
 5. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia się do kontroli prowadzącemu strzelanie.

SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STRZELNICY

 1. Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń

prowadzącego strzelanie.

 1. Strzelający, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej ,zobowiązany jest przestrzegać

przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

 1. Po komendzie „STOP”/, wydanej przez prowadzącego

strzelanie lub inną osobę ,należy natychmiast przerwać strzelanie.

 1. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
 2. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 3. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 4. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 5. Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Zaleca się wszystkim strzelającym stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.
 7. Zabrania się kategorycznie wjazdu na teren strzelnicy pojazdami samochodowymi. Wszelkie pojazdy winny być pozostawione poza ogrodzeniem strzelnicy

NA STRZELNICY ZABRANIA SIĘ !!!

 1. Strzelania do innych celów niż tarcze oraz celowania do ludzi, zwierząt i ptactwa.
 2. Wchodzenie na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią osobom towarzyszącym.
 3. Używania broni innych osób korzystających za strzelnicy, bez zgody jej użytkownika /właściciela/ .
 4. Spożywanie alkoholu lub używanie środków odurzających oraz przebywania na strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 5. Przebywania podczas strzelań bez wpisu do rejestru pobytu na strzelnicy.

Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający za strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

USTALENIA WEWNĘTRZNE

 1. Do prowadzenia strzelań w Kole Łowieckim  Knieja w Wałbrzychu prowadzącego strzelanie spośród osób uprawnionych ustawowo wyznacza Zarząd Koła.
 2. Strzelnica może być czynna we wszystkie dni tygodnia w porze nie wcześniej niż 1 godzina po świcie i 1 godzina przed zmrokiem, z zaleceniem organizacji strzelań w dni świąteczne i wolne od pracy.
 3. Na strzelnicy mogą odbywać się imprezy o charakterze rekreacyjno – sportowym
 4. Gospodarzem obiektu z ramienia Koła Łowieckiego „Knieja” uprawnionym do nadzoru na sposobem wykorzystania strzelnicy, prowadzenia grafiku strzelań, rozliczania i nadzoru nad czystością czyni się skarbnika Koła Łowieckiego Knieja w Wałbrzychu.
 5. Decyzje w sprawie warunków wykorzystania strzelnicy podejmuje Zarząd Koła w pełnym składzie.
 6. Czyni się odpowiedzialnym prowadzącego strzelanie o każdorazowym wywieszaniu na maszcie czerwonej flagi podczas prowadzenia treningów i strzelań oraz zabezpieczenia apteczki.
 7. Książka rejestru pobytu na strzelnicy znajdować się będzie u opiekuna strzelnicy.